Inn- og utflytting

Ved innflytting vil leietaker motta og kvittere for nøkler. Videre skal eventuelt strømabonnement overføres fra utleier til leietaker. Leietaker og utleier skal sammen gjennomgå lokalene for å kontrollere at disse er i kontraktsmessig stand. Dersom ikke leietaker påpeker eventuelle mangler, forutsettes det at lokalene er godtatt. Det er ikke alt en får med seg ved en slik befaring og leietaker må derfor benytte de første dagene etter overtakelse til å undersøke om det er noe som har blitt oversett og i så fall melde dette til utleier.

Ved innflytting gjennomgås også oversikt over leietakers kontaktpersoner, herunder leietakers brannvernleder. Videre skal det gjennomføres en introduksjon til brannvernarbeidet på bygget.

 

Ved utflytting skal nøkler tilbakeleveres og eventuelt strømabonnement tilbakeføres utleier. Lokalene skal tilbakeleveres rengjort og for øvrig i kontraktsmessig stand. Det vil si at eventuelle endringer leietaker har gjort i lokalet og som utleier vil ha tilbakeført skal være tilbakeført før tilbakeleveringen. Videre vil det si at lokalene skal være vedlikeholdt i tråd med leiekontraktens bestemmelser. Dersom lokalene ikke er kontraktsmessig på overleveringstidspunktet kan utleier kreve at dette blir rettet. Lokalene anses da ikke for overtatt og leietaker vil måtte betale leie for den tiden som benyttes frem til endelig tilbakelevering. Alternativt kan utleier kreve å gjøre arbeidet selv mot å få erstattet sine kostnader/tap.

Det kan være lurt av leietaker å ta kontakt med utleier i god tid før tilbakelevering for å avklare evt. usikkerheter vedrørende krav til lokalenes beskaffenhet.

Det er ikke alt utleier vil kunne registrere ved tilbakeleveringen. Dersom det i ettertid registreres mangler som ikke burde ha blitt oppdaget ved tilbakeleveringen, må utleier snarlig melde dette til leietaker.