Vaktmester

Vaktmestertjenesten varier fra bygg til bygg. Ta kontakt med driftsleder dersom du vil ha en oversikt over hva som inngår av tjenester på bygget du er i.

Vi leverer i utgangspunktet ikke denne type vaktmestertjeneste. Dere må derfor besørge dette selv. Dersom det er en større jobb kan vi være behjelpelig med å sette dere i kontakt med rette installasjonsfirma. Ta i så fall kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

 

Vi har leid inn vaktmestertjenester for morgentilsyn på de fleste av våre bygg i Tromsø (ikke Coop og Heidenreich). På morgenrunden foretas en visuell utvendig kontroll av bygget og dets omgivelser. Ordens- og sikkerhetsmessige oppgaver inngår i rutinen. Oppdager vaktmesteren avvik meldes dette inn til oss og følges videre opp av vårt eget driftspersonell.

Brannvern

Både utleier og leietaker har ansvar knyttet til brannsikkerheten. Dette er regulert i lover, forskrifter og leiekontrakt. I hovedtrekk er utleier ansvarlig for at bygget er i forskriftsmessig stand og leietaker har ansvaret for å opprettholde/vedlikeholde lokalene og dets branntekniske innretninger. Videre har leietaker ansvaret for at ens egen virksomhet følger HMS-regelverket. Vi har utarbeidet en egen brannvernbok som leietaker har fått utdelt og skal bruke.

Ja. Dette fremgår blant annet av HMS-forskriftene. Typiske plikter er å ha gode rutiner knyttet til å avverge brann og å håndtere brann samt sørge for at de ansatte til enhver tid har god opplæring. Utleier har utarbeidet en egen brannvernbok som leietaker må gjøre seg kjent med og bruke.

Utleiers brannvernleder
Driftsleder er brannvernleder for bygget.

Leietakers brannvernleder
Hver enkelt leietaker skal også ha en egen brannvernleder. Alle skal vite hvem som er brannvernleder på sin egen arbeidsplass, så dersom du ikke vet hvem det er må du spørre din overordnede.

 

Utleier (som oftest driftsleder eller vekter) foretar en egen brannvernrunde på bygget hvert kvartal. På runden kontrolleres blant annet brannvarslingsanlegget, rømningslys, rømningsveier og orden. I tillegg kontrolleres at leietaker har kvittert ut sin månedsrutine.

Utleier gjennomfører også en daglig "morgenrunde" på de fleste av våre bygg i Tromsø (Coop og Heidenreich) der brannsentral blir kontrollert, "utvendige" rømningsveier blir evt. ryddet for snø og farlig søppel og lagring utomhus blir "fulgt opp". 

 

Redde - Varsle – Slukke
Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår.

Brannvernleder på din arbeidsplass skal sørge for at alle til enhver tid har god nok opplæring. Dersom du ikke har gode nok kunnskaper må du ta kontakt med brannvernleder på din arbeidsplass. 

Dette må håndteres via leietakers brannvernleder. Det må innhentes tillatelse fra utleier og egne prosedyrer må følges. Fyll ut søknadsskjema om varme arbeider (finnes i brannvernboka) og send det på e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Det er ikke bare bruk av vinkelsliper det må følges egne prosedyrer på. Det gjelder all type "varme arbeider". Spør brannvernlederen din.

AS TACO har hatt 2 tilfeller av brann der leietaker selv eller håndverkere i leietakers tjeneste har brukt vinkelsliper og skjærebrenner. Se avisartikler fra brannene her og her.

Inn- og utflytting

Ved innflytting vil leietaker motta og kvittere for nøkler. Videre skal eventuelt strømabonnement overføres fra utleier til leietaker. Leietaker og utleier skal sammen gjennomgå lokalene for å kontrollere at disse er i kontraktsmessig stand. Dersom ikke leietaker påpeker eventuelle mangler, forutsettes det at lokalene er godtatt. Det er ikke alt en får med seg ved en slik befaring og leietaker må derfor benytte de første dagene etter overtakelse til å undersøke om det er noe som har blitt oversett og i så fall melde dette til utleier.

Ved innflytting gjennomgås også oversikt over leietakers kontaktpersoner, herunder leietakers brannvernleder. Videre skal det gjennomføres en introduksjon til brannvernarbeidet på bygget.

 

Ved utflytting skal nøkler tilbakeleveres og eventuelt strømabonnement tilbakeføres utleier. Lokalene skal tilbakeleveres rengjort og for øvrig i kontraktsmessig stand. Det vil si at eventuelle endringer leietaker har gjort i lokalet og som utleier vil ha tilbakeført skal være tilbakeført før tilbakeleveringen. Videre vil det si at lokalene skal være vedlikeholdt i tråd med leiekontraktens bestemmelser. Dersom lokalene ikke er kontraktsmessig på overleveringstidspunktet kan utleier kreve at dette blir rettet. Lokalene anses da ikke for overtatt og leietaker vil måtte betale leie for den tiden som benyttes frem til endelig tilbakelevering. Alternativt kan utleier kreve å gjøre arbeidet selv mot å få erstattet sine kostnader/tap.

Det kan være lurt av leietaker å ta kontakt med utleier i god tid før tilbakelevering for å avklare evt. usikkerheter vedrørende krav til lokalenes beskaffenhet.

Det er ikke alt utleier vil kunne registrere ved tilbakeleveringen. Dersom det i ettertid registreres mangler som ikke burde ha blitt oppdaget ved tilbakeleveringen, må utleier snarlig melde dette til leietaker.

 

Hvem skal vi kontakte?

Ta kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Ta kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Ta kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Ta kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Ta kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Utleier besørger felles utvendig rengjøring av vinduer på de fleste byggene. Ta kontakt med driftsleder eller send en e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no) dersom det er behov for rengjøring eller hvis du er usikker på hvem som har ansvaret for utvendig vindusvask i bygget du er i.

Hvem har ansvaret for?

Leietaker har selv ansvaret for innvendig vedlikehold av de leide lokaler, med alle anordninger og utstyr anbrakt for lokalenes formål. Utleier kan bistå med råd og innhenting av håndverkere dersom leietaker har behov for det. Ta kontakt med driftsleder eller send e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).    

Utleier har ansvaret for drift, vedlikehold, betjening/kontroll og administrasjon av bygningens felles tekniske anlegg/innretninger som ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg, elektriske anlegg, sprinkleranlegg/brannslukkere, brann-/innbruddsvarslingsanlegg, kompressor, heiser, rulletrapper/-bånd, låssystem etc.

 

Leietaker har ansvaret for ut- og innvendig vedlikehold av egne inngangsdører, porter og eventuelt fasade mot fellesareal m/anordninger (motor, låser etc.) samt innvendig vedlikehold av vinduer med omramming. Utleier har ansvaret for utvendig vedlikehold av vinduer med omramming.

Hva har vi lov til?

Ja, som hovedregel må det innhentes tillatelse hos utleier. Dette er regulert i leieavtalen. Ta kontakt via hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.nodersom du er usikker på om du trenger tillatelse. Søknad om tillatelse skal også sendes på e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.no).

Nei. Utleier har det overordnede ansvaret for det elektriske anlegget. Det gjennomføres blant annet periodiske kontroller på anlegget og det er derfor viktig at det ikke blir for mange aktører. Ta kontakt med driftsleder eller send e-post til hjelp@taco.no (gjelder det K1, bruk hjelp@k1.nofor å få oversikt over hvilke firma vi benytter.

Dersom det er større arbeider som skal gjøres vil utleier etter en konkret vurdering kunne akseptere at det benyttes andre selskaper.

Nei. Fellesarealene skal være ryddige både av hensyn til brannsikkerheten og generell orden.